Dnia 18 czerwiec 2012r

 

Wyrok

w  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

 

Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym

 

                           Przewodniczący: SSR Tomasz Piechowiak

                           Protok. sekr. sądowy Amelia Rębacz

 

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu Beaty Dziewiątkowskiej

 

po rozpoznaniu w dniach………                                                                                                                   

 

1. sprawy Stanisława Bronisława K. oskarżonego o to, że :

w okresie od 17 maja 2004r. do 31 grudnia 2004r w Elblągu będąc  prezesem i członkiem zarządu firmy Projektowo- Consultingowej ,,Pro- Com” Sp.z oo. w Elblągu pełniąc obowiązki Inwestora Zastępczego wobec Teatru Dramatycznego w Elblągu na podstawie Umowy nr ..  /1 /003 z dnia .. .listopada 2003r o pełnienie powiernictwa inwestycyjnego ,, Modernizacji i przebudowy Sali widowiskowej Teatru Dramatycznego w Elblągu” nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w ten sposób, że nie sprawował należytego nadzoru nad pracami wykonywanymi oraz nie dokonał należytej kontroli i sprawdzeń faktur oraz kosztorysu powykonawczego robót budowlanych czym wyrządził szkodę majątkową znacznej wartości w kwocie 189.999,51złotych, na szkodę Teatru Dramatycznego w Elblągu i Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

tj; o czyn z art. 296 §1 k.k.

 

2. Arkadiusza Jana L. oskarżonego o to ,że:

W okresie od 23 września 2004r do 31 grudnia 2004r w Elblągu działając z góry powziętym zamiarem oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego ,, Budchem” w Elblągu zobowiązanym na podstawie Umowy nr  PC/03/2/0 z dnia 23.  .2004r do wykonania zadania inwestycyjnego w postaci  ,, Modernizacji i przebudowy Sali widowiskowej Teatru Dramatycznego w Elblągu” doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Teatr Dramatyczny w Elblągu oraz Warmińsko- Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ten sposób, że przedłożył do rozliczenia zawyżony kosztorys powykonawczy robót budowlanych, czym wyrządził szkodę znacznej wartości 189.999,51 złotych na szkodę Teatru Dramatycznego w Elblągu oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

tj. o czyn z art.286 §1 k.k. w zb. z art.294§ 1 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k.

 

I  oskarżonego  Stanisława K. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu:

II oskarżonego Arkadiusza L. uznaje za winnego tego, że w okresie od 23.09.2004r do 31.12.2004r w Elblągu działając, z góry powziętym zamiarem oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego ,, Budchem” w Elblągu zobowiązanym na podstawie Umowy nr PC/03/2/0 z dnia 23.  . 2004r do wykonania zadania inwestycyjnego w postaci,, Modernizacji i przebudowy Sali widowiskowej Teatru Dramatycznego w Elblągu” doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Teatru Dramatycznego w Elblągu oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ten sposób, że dokonując rozliczenia zgodnie z § 9 punkt 3 wyżej wymienionej umowy, na podstawie obmiarów i kosztorysów potwierdzonych przez inspektora nadzoru i przedstawicieli wykonawcy, przedłożył do rozliczenia zawyżony o kwotę 67.015,27 złotych kosztorys po wykonawczy wykonywanych robót budowlanych, w stosunku do kosztorysu ofertowego i kosztorysu ofertowego zamiennego, będących zgodnie z § 3 punktem 4 również integralną częścią wyżej wymienionej umowy, czym działał na szkodę Teatru Dramatycznego w Elblągu oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i czyn ten kwalifikuje z art. 286 § 1 k.k

i za to na mocy art.286 § 1 k.k w zw.z art.33 § 1, § 2 i § 3 k.k skazuje go na karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 60 ( sześćdziesiąt) złotych.

 

III. na mocy art.69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art.70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego Arkadiusza L. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszącej 2 (dwa) lata.                                                                                                          

 

IV. na mocy art.46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego Arkadiusza  L. środek karny w postaci do wyroku  naprawienia szkody w części poprzez zapłatę solidarnie  na rzecz pokrzywdzonych Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i Teatru Dramatycznego w Elblągu A. Sewruka w Elblągu kwotą 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych.

 

V. na mocy art.627 k.p.k.w zw. z art. 626 § 1 k.p.k.; art.2 ust. 1 pkt 3, art3 ust1 Ustawa z dnia 22 czerwca 1973roku o opłatach w sprawach karnych Dz.U.z 1983r. nr.49 poz.223 z późn. zm. zasądza od oskarżonego Arkadiusza L. koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 1.140 (tysiąc sto czterdzieści złotych) na mocy zaś art.632 pkt. 2 k.p.k.koszty procesu związane z uniewinnieniem oskarżonego Stanisława Bronisława K. od popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu ponosi Skarb Państwa.

                                                                                                      podpis nieczytelny

 

Dalszy ciąg:                                                                                                                                              

 

W dniu 17.08.2012r Pełnomocnik oskarżonego Arkadiusza L. złożył apelację do Sądu Okręgowego w Elblągu.

 

W dniu 21.08.2012r Sąd Rejonowy w Elblągu przesłał akta sprawy do Sądu Okręgowego w Elblągu.

 

W dniu 8 listopada 2012r odbyła się Apelacja przed Sądem Okręgowym w Elblągu

            

 Przewodnicząca       SSO Irena Linkiewicz

                                   SO Elżbieta Kosecka - Sobczak

                                   SO Piotr Żywicki

Protokolant  Sądowy     Aneta Zembrzuska

 

Sąd Okręgowy w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy

 

- uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Elblągu.

 

Dnia 20 lutego 2013r Sąd Rejonowy postanowił przesłać akta sprawy do Prokuratury Rejonowej w Elblągu celem uzupełnienia śledztwa.

 

27 lutego 2013r Sąd Rejonowy w Elblągu II Wydz. Karny w składzie

 

Przewodnicząca              SSR  Patrycja  Wojewódka postanowiła:

 

1. Zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz Stanisława K. kwotę 12.600 (dwanaście tysięcy sześćset ) złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z wyboru.

2. w pozostałym zakresie wniosku oskarżonego Stanisława K. nie uwzględnić.

 

W dniu 08.03 2013r Prokurator Rejonowy złożył Zażalenie Prokuratury Rejonowej w Elblągu na postanowienie Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Elblągu z dnia 20.02.2013r

                                                                             Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu                                                                                                 

                                                                                  mgr Beata Dziewiątkowska

 

W dniu 11.03.2013r Zażalenie Prokuratora Rejonowego w Elblągu zostało przesłane wraz z aktami Sądowi Okręgowemu w Elblągu.

 

 

                                                                                                                  DCN

 

PS.  O tym fakcie  powiadomiłem  media elbląskie aby zainteresowały  się tym tematem:

1. Dziennik Elbląski

2. Info Elbląg

3. Elbląg 24

4. portEl.pl

Jednak nie wiadomo z jakiej przyczyny, nie zostały umieszczone?

Chyba, że wydarzenie to dla w/w mediów i mieszkańców było mało znaczące nie mogło być umieszczone.

 

                                                                                                                      W.Ł.


 [*1]