Elbląg 02 listopad 2010r.

Witold Łada                                                                                

82-300 Elbląg

 ul. Wiejska 20/I/2

Rada Nadzorcza

                                                              SM ,,Zakrzewo”

                                                             82-300 Elbląg

                                                              ul. Robotnicza 246

 W lipcu  2009 r. jako członek spółdzielni wystąpiłem do Zarządu o kserokopię protokołu z zebrania ZPCz , z 22 czerwca 2009 r łącznie z listą obecności tych przedstawicieli jako załącznik do protokołu. Zarząd odmówił mi przekazania takiej listy obecności powołując się na ochronę danych osobowych.

Pod odmową w dniu 28 lipca 2009r. podpisali się Pan Grzegorz Kluczewski i Pan Czesław Walas.

W dniu 18 sierpniu 2009 r. złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W notatce urzędowej w dniu 04 września 2009 r. Pan Grzegorz Kluczewski zeznał m/in ,, że ważnym czynnikiem z powodu którego lista obecności nie została udostępniona Witoldowi Łada jest fakt, iż osoba ta wszelkie uzyskane ze spółdzielni pisma zamieszcza na prowadzonej przez siebie stronie internetowej, co mogłoby naruszać prawa osób znajdujących się na liście gdyż zawiera ona imię i nazwisko delegata , nazwę ulicy przy której zamieszkuje delegat spółdzielni oraz wskazanie czy był on uczestnikiem zebrania czy też nie”.                        

Podobna treść notatki z dnia 04 września  - Pana Czesława Walasa.

,,W dniu 22 stycznia 2010r. Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wyrok nakazowy w sprawie z wniosku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu o udostępnienie zawnioskowanych  dokumentów.

Panowie ci (Grzegorz Kluczewski i Czesław Walas) złożyli sprzeciw od wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu.

W dniu 8 marca 2010r odbyła się rozprawa przed Sądem Rejonowym w Elblągu.

Na rozprawie oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Obrońcą był pan Marian Gołębiewski- radca prawny SM ,,Zakrzewo” który ,,manipulował” podczas rozprawy. (nagranie na kasecie).

Sąd Rejonowy (niezawisły) (sędzia Sylwia Komola) wydał wyrok :,,Sąd zważył co następuje:,, W ocenie Sądu imienna lista obecności nie zawiera się w katalogu tych dokumentów, a działanie obwinionych jako członków zarządu było podyktowane koniecznością ochrony danych osobowych i adresowych. Mając na uwadze Sąd uniewinnił obu obwinionych, zaś kosztami postępowania w sprawie obciążył Skarb Państwa.” – czyli nas wszystkich. W dniu 8 marca 2010r.złożyłem wniosek o protokół z rozprawy oraz wniosek o wyrok z uzasadnieniem. Protokół taki otrzymałem, natomiast wyrok z uzasadnieniem otrzymałem dopiero po interwencji u Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu w dniu 30 lipca 2010r.

W dniu 10 sierpnia 2010r. jako oskarżyciel posiłkowy wniosłem apelację do Sądu Okręgowego w Elblągu na Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 8 marca 2010r za pośrednictwem tego sądu.

Sąd Rejonowy w Elblągu pismem z dnia 10 sierpnia 2010r. A więc tego samego dnia, odmówił przyjęcia środka odwoławczego złożonego z powodu: ,,złożenia środka odwoławczego po upływie terminu”.

W dniu 23 sierpnia 2010r.zlożyłem pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącej tej konkretnej sprawy, na którą otrzymałem odpowiedź w dniu 24 września 2010r.

W dniu 31 sierpnia 2010r Sąd Rejonowy (sędzia  Sylwia Komola) postanowił nie uwzględnić wniosku oskarżyciela posiłkowego Witolda Łady o przywrócenie terminu do wniesienie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego Elblągu z dnia 8 marca 2010r. w sprawie VIII W 100/10”

W dniu 10.09.2010r. Zaskarżyłem powyższe postanowienie w całości i wniosłem o jego uchylenie do Sądu Rejonowego.

Dopiero w dniu 29 października 2010r. otrzymałem z Sądu Rejonowego w Elblągu Zawiadomienie ,,Sąd Rejonowy w Elblągu VIII Wydział Karny zawiadamia Pana, że zażalenie złożone przez oskarżyciela posiłkowego od postanowienia z dnia 31.08.2010r. zostało przyjęte i przesłane wraz z aktami Sądowi Okręgowemu w Elblągu.”

Jak z tego wynika sprawa listy obecności będzie rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Ciekawe co powie na rozprawie Pan  Grzegorz Kluczewski?  Czy dalej będzie bronił dostępu do listy obecności  przedstawicieli.

 Jakież było moje zaskoczenie gdy w dniu 29 października 2010r.otrzymałem ,,Informację dla mieszkańców SM ,,Zakrzewo” „ gdzie w punkcie 2 czytam : ,, Spółdzielnia mieszkaniowa ,,Zakrzewo” informuje, iż zgodnie z art.30 Prawa spółdzielczego i § 11 Statutu SM ,,Zakrzewo” Spółdzielnia prowadzi rejestr członków zawierający między innymi imiona i nazwiska członków, adresy zamieszkania, datę przyjęcia w poczet członków. Ponadto w załączniku do rejestru uwidocznione jest zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych za dany lokal mieszkalny.

Rejestr ten udostępniony jest do wglądu członkowi Spółdzielni oraz jego małżonkowi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246, pok.nr.27 w dniach poniedziałek- piątek w godz.10-15.”

Pod informacją podpisał się ten sam - Pan Grzegorz Kluczewski obecnie pełniący obowiązki prezesa zarządu. Czyżby ,,nawrócił” się. A może zmądrzał. Nie chciał udostępnić listy obecności przedstawicieli, a zaprasza do udostępnienia danych dotyczących członków spółdzielni.

,,Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”

Chcę przypomnieć Szanownej Radzie , że od lipca 2010r.skierowałem już kilka pismo do Rady Nadzorczej i oczekuję właśnie od niej odpowiedzi na pytania,  a na niektóre zajęcie  stanowiska. Nawet nie wiem czy pisma te docierają do adresata.

Jeżeli w dalszym ciągu członkowie Rady Nadzorczej będą tak traktować swoich członków, będą rozważał zorganizowanie spotkania ze spółdzielcami i powiadomienia ich o tych faktach.

PS. O terminie rozprawy przed Sądem Okręgowym w sprawie udostępnienia listy powiadomię członków Rady Nadzorczej odrębnym pismem.

Myślę, że członkowie RN będą uczestniczyć w tym posiedzeniu chociażby z racji pełnionej funkcji kontrolnej w SM ,,Zakrzewo”.

 Do wiadomości:

1. Członkowie SM ZAKRZEWO

2. Strona internetowa

Z poważaniem

Witold Łada