Elbląg 12.03.2010r.

Witold Łada                                                                                      

82-300 Elbląg

ul.Wiejska20/I/2

                                                Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Olsztynie

                                                                VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

                                         ul. Partyzantów 70

                                        10-001 Olsztyn

 

wnioskodawca: Witold Łada 82-300 Elbląg ul. Wiejska 20/I/2

uczestnik: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246

W N I O S E K

 

o zobowiązanie Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246 o udostępnienie Witoldowi Łada dokumentów umów o pracę z prezesem Urszulą Orłowską-Budo,v-ce prezesem Grzegorzem Kluczewskim, członkiem zarządu CzesławemWalasem, a Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Zakrzewo” w Elblągu.

U Z A S A D N I E N I E

Jako członek w/w spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych art. 81  wystąpiłem z wnioskiem do Zarządu SM ,,Zakrzewo” o treść umów zawartych z członkami zarządu w/w spółdzielni. Pisma takie były kierowane 3 kwietnia 2009r oraz w dniu 10.09.2009r.O każdym piśmie była powiadamiana Rada Nadzorcza w/w  spółdzielni. Władze spółdzielni odmówiły mi dostępu do tychże umów pismami 06.04.2009r. oraz 24.09.2009r.

W dniu 19.02.2010r.wystąpiłem z takim wnioskiem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo”. W dniu 27.02.2010r. otrzymałem odpowiedź, że ,,decyzja o udostępnienie dokumentów jej członkom leży w kompetencji Zarządu, a nie Rady Nadzorczej”.

W dniu 02 marca złożyłem kolejny wniosek do Zarządu SM ,,Zakrzewo” o udostępnienie mi kserokopii dokumentów – umów o pracę zawartych z Urszulą Orłowską- Budo,Grzegorzem Kluczewskim, Czesławem Walasem- zgodnie z przepisami art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r. Jednocześnie informując, że w razie braku odpowiedzi w ciągu siedmiu dni zostanie skierowany wniosek do Sądu zgodnie z art.273 tej ustawy.

Do dzisiejszego dnia Zarząd SM ,,Zakrzewo” nie udzielił mi odpowiedzi.

Podkreślić należy, że sprawa ta jest efektem długotrwałego nabrzmienia w SM ,,Zakrzewo” problemów związanych z przedmiotowym traktowaniem członków spółdzielni przez władze SM ,,Zakrzewo”. Efektem tego jest postępujące pozbawianie członków spółdzielni decyzyjności i wpływu na życie spółdzielni. W opinii wnioskodawcy jest to wynaturzenie idei spółdzielczości. Normalną sprawą winno być uznanie przez władze spółdzielni faktu, że to wyłącznie członkowie są w spółdzielni ,,suwerenem”. Konsekwencją przyjęcia takiego stanu rzeczy winna być pełna wobec członków spółdzielni transparentność działań władz SM ,,Zakrzewo” oraz informacja o gospodarowaniu środkami spółdzielni w tym wypadku wynagrodzeniami. Niestety każdy przejaw domagania się przez członków spółdzielni transparentności poczytywany jest przez władze spółdzielni i co gorsza nagłaśniany jako działania nielegalne i grożące bytowi spółdzielni. Wiąże się to również z personalnymi atakami na osobę samego wnioskodawcy, jako działającego wręcz na szkodę SM ,,Zakrzewo”. Dotychczasowa praktyka władz SM ,,Zakrzewo” nie może podlegać ochronie . Członkowie spółdzielni posiadają uprawnienie do informacji o każdym przejawie działalności spółdzielni w tym również o wysokości wynagrodzeń jej funkcjonariuszy.

Wnioskodawca wierzy, że orzeczenie zapoczątkuje nowy etap funkcjonowania SM ,,Zakrzewo” poprzez uświadomienie członkom spółdzielni swych praw ale też i zasad gospodarowania środkami spółdzielni.                                                             

Wnoszę zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych aby ze względu na szczególny interes społeczny Sąd Rejonowy wydał postanowienie o zobowiązanie Zarządu SM ,,Zakrzewo” do udostępnienia członkowi spółdzielni Witoldowi Łada dokumentów o które wnosił.

Art.273 ustawy o sm „Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego ,że spółdzielnia:  1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art.81 .- podlega karze grzywny.”: Wnoszę zgodnie z art.273 aby dla Urszuli Orłowskiej –Budo ,Grzegorza Kluczewskiego oraz Czesława Walasa Sąd wymierzył kary po 1000 zł na cel – fundusz remontowy SM ,,Zakrzewo” oraz pokrycie kosztów sądowych.

                                                                                                  Witold Łada

Załączniki: 2 komplety dokumentów

1) Wniosek do Zarządu SM ,,Zakrzewo” z dnia 03.04.2009r.

2. Odpowiedź  Zarządu SM ,,Zakrzewo”  z dnia 06.04.2009 r.

3. Wniosek do Zarządu SM ,,Zakrzewo” z dnia 10.09.2009 r.

4. Odpowiedź  Zarządu SM ,,Zakrzewo” z dnia 24.09.2009 r.

5. Wniosek do przewodniczącego RN z dnia 19.02.2010r

6. Odpowiedź przewodniczącego RN z dnia 26.02.2010r.

7. Wniosek do Zarządu SM ,,Zakrzewo” z dnia 02.03.2010r.