Elbląg 10.03.2010r.

Sygn. akt   12069/09/711                                             

KRS 177616

                                         Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Olsztynie

                     VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

                                     ul. Partyzantów 70

                                      10-001 Olsztyn

 

wnioskodawca: Witold Łada

dane adresowe w aktach sprawy

uczestnik: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zakrzewo”w Elblągu

dane adresowe w aktach sprawy

Odpowiedź  wnioskodawcy na apelację uczestnika

W odpowiedzi na apelację uczestnika SM ,,Zakrzewo”- wnioskodawca Witold Łada wnosi o oddalenie apelacji na koszt uczestnika.

U Z A S A D N I E N I E 

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie i winna być oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Środek zaskarżenia w całości stanowi w istocie jedynie polemikę z ustaleniami poczynionymi przez Sąd Rejonowy. Stawiając zarzuty apelant nie przedstawia innego uzasadnienia swego stanowiska niż wynikającego wyłącznie z prostej negacji argumentów Sądu Rejonowego. Również przytoczone przez apelanta orzecznictwo nie ma zastosowania do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Podkreślić należy, że sprawa jest efektem długotrwałego nabrzmienia w SM,, Zakrzewo” problemów związanych z przedmiotowym traktowaniem członków spółdzielni przez władze SM ,,Zakrzewo”. Rzeczywiście czynnikiem sprzyjającym temu jest wielkość spółdzielni, sposób jej zarządzania. Efektem jest postępujące pozbawianie członków spółdzielni decyzyjności i wpływu na życie spółdzielni. W opinii wnioskodawcy jest to wynaturzenie idei spółdzielczości. Normalną sprawą winno być uznanie przez władze spółdzielni faktu, że to wyłącznie członkowie są w spółdzielni ,,suwerenem”.

Konsekwencją przyjęcia takiego stanu rzeczy winna być pełna wobec członków spółdzielni transparentność działań władz SM ,,Zakrzewo” oraz co było przedmiotem niniejszego postępowania informacja o gospodarowaniu środkami spółdzielni, w tym wypadku wynagrodzeniami. Niestety każdy przejaw domagania się przez członków spółdzielni transparentności poczytywany jest przez władze spółdzielni i co gorsza nagłaśniany jako działania nielegalne i grożące bytowi spółdzielni. Wiąże się to również z personalnymi atakami na  osobę samego wnioskodawcy, jako działającego wręcz na szkodę SM ,,Zakrzewo”. Dotychczasowa praktyka władz SM ,,Zakrzewo” nie może podlegać ochronie. Członkowie spółdzielni posiadają uprawnienie do informacji o każdym przejawie działalności spółdzielni, w tym również o wysokości wynagrodzeń jej funkcjonariuszy.

Wnioskodawca wierzy, że zaskarżone orzeczenie zapoczątkuje nowy etap funkcjonowania SM ,,Zakrzewo” poprzez uświadomienie członkom spółdzielni swych praw ale też i zasad gospodarowania środkami spółdzielni.

Na marginesie tylko ustosunkować należy się do zarzutu uczestnika dotyczącego  ,,umieszczania przez wnioskodawcę na stronie internetowej informacji poufnych” i w tym kontekście wyciągania wniosków apelacyjnych. Choć nie ma to bezpośredniego związku ze sprawą to wskazać należy, że formułowanie argumentów jakoby wnioskodawca publikował poufne dane dotyczące SM ,,Zakrzewo” ma na celu wprowadzenie Sądu w błąd. Informacje zamieszczane przez wnioskodawcę są informacjami powszechnie dostępnymi i takimi które mają znamiona informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czynienie z tego zarzutu wobec wnioskodawcy stanowi nadużycie ze strony uczestnika.

                                                                                               Witold Łada

                                                                                            Podpis nieczytelny