Elbląg, 02 marca 2010r.

Witold Łada                                                                             

82-300 Elbląg

ul.Wiejska20/I/2

 

                                                          Sz.P.

                                                 Prezes-mgr Urszula Orłowska-Budo

                                                         V-ce prezes- mgr inż.Grzegorz Kluczewski

                                           Członek Zarządu- mgr Czesław Walas            

                             SM  ,,Zakrzewo”w Elblągu

               ul. Robotnicza 246

Jako członek SM ,,Zakrzewo” wystąpiłem z wnioskiem do Zarządu o treść umów zawartych z członkami Zarządu w/w spółdzielni zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.                 Pisma takie były kierowane w dniu 30.04. 2009 r. oraz w dniu 10.09.2009 r. O każdym piśmie była powiadamiana Rada Nadzorcza w/w spółdzielni. Na każdy wniosek była odpowiedź negatywna.

W dniu 19.02.2010 r. złożyłem taki wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej  SM ,,Zakrzewo” Pana Zenona Kwiatkowskiego.

W dniu 2 marca 2010r. otrzymałem pismo od Pana przewodniczącego potwierdzające, że  decyzja o udostępnianie dokumentów jej członkom leży w kompetencji Zarządu  a nie Rady Nadzorczej.

W związku z tym składam ponowny wniosek do Zarządu o udostępnienie mi kserokopii treści dokumentów – umów o pracę zawartą z Panią Urszulą Orłowską- Budo, Panem Grzegorzem Kluczewskim i Panem  Czesławem Walasem, a Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Zakrzewo” w Elblągu, zgodnie z przepisem art.81ust.1 ustawy o sm z dnia 15 grudnia 2000r.

Jeżeli w ciągu 7 dni nie otrzymam w/w dokumentów  potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, będę zmuszony skierować wniosek o zobowiązanie członków Zarządu do udostępnienia dokumentów w postaci umów o pracę z w/w osobami do Sądu.

Jednocześnie będę wnioskował zgodnie z art.273 tej samej ustawy o udzielenie kary po 5000zł dla Urszuli Orłowskiej-Budo,Grzegorza Kluczewskiego,Czesława Walasa z przeznaczeniem na fundusz remontowy SM ,,Zakrzewo” w Elblągu oraz pokrycie kosztów sądowych.

                                                                                                              Witold Łada

podpis nieczytelny

Do wiadomości:

1 Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo”                                             

2. Członkowie SM ,,Zakrzewo”

Załączniki:

Pismo do Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dnia 19.02.2010r

Pismo-odpowiedź Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2010r.