Tekst pochodzi ze strony internetowej SM "Zakrzewo" w celu zabezpieczenia przed skasowaniem.

INFORMACJA

o przejawach działalności w obrębie Spółdzielni Witolda Łady

       Zarząd Spółdzielni, nawiązując do prowadzonej od kilku lat przez Witolda Ładę - członka SM „Zakrzewo" na łamach prasy, w radiu, w Internecie, ulotkach i spotkaniach z mieszkańcami działalności, której przedmiotem zainteresowania są różnego rodzaju zagadnienia z zakresu funkcjonowania Spółdzielni, uważa za stosowne poinformować członków Spółdzielni o niektórych faktach związanych z takim postępowaniem. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na wyniki postępowań sądowych, jako najbardziej miarodajnych ocen wyjaśniających stawiane Spółdzielni zarzuty, dopatrywania się nieprawidłowości w funkcjonowaniu SM „Zakrzewo" oraz dyskredytowania prowadzonej działalności.

            W okresie od 2004 r. do 2009 r. przed sądami wszystkich instancji toczyło się kilkanaście postępowań sądowych, w których stroną inicjującą był Witold Łada występujący w charakterze członka Spółdzielni, prezesa Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu, jak i radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Postępowania te dotyczyły zarówno spraw rozpatrywanych przez sądownictwo administracyjne, spraw cywilnych jak i spraw karnych.

            Spośród spraw o charakterze administracyjnym wszystkie dotyczyły skarg Witolda Łady, związanych z żądaniami udzielenia przez Spółdzielnię szeregu informacji związanych z działalnością Spółdzielnia na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z 2001 r.). Wszystkie one zakończyły się umorzeniem postępowania, bądź ich oddaleniem, albo odrzuceniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. W jednym przypadku, tj. w sprawie sygn. akt II SAB/OL 39/04, w której nieprawomocnie orzeczono nakazanie udzielenia informacji, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21.12.2005 r. na skutek skargi kasacyjnej Spółdzielni jednoznacznie rozstrzygnął, iż Spółdzielnia nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej i skargę odrzucił, obciążając kosztami postępowania Witolda Ładę.

            Postępowanie karne z oskarżenia prywatnego Witolda Łady skierowane faktycznie przeciwko Spółdzielni, a personalnie przeciwko Prezes Zarządu SM „Zakrzewo" Urszuli Orłowskiej-Budo o naruszenie dóbr osobistych w artykule prasowym, toczyło się w okresie od września 2004 r. do stycznia 2007 r. W sprawie tej Sąd Rejonowy w Elblągu w dniu 21.10.2005 r. wydał wyrok uniewinniający, utrzymany następnie w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21.10.2005 r., w którym jednoznacznie określono brak naruszenia dóbr osobistych oskarżyciela prywatnego, Witolda Łady. Wyrok ten za słuszny uznał również Sąd Najwyższy, który wyrokiem z dnia 7.02.2007 r. w sprawie III KK 236/06 oddalił skargę kasacyjną oskarżyciela prywatnego i obciążył go kosztami postępowania.

            Jednocześnie na skutek pozwu Witolda Łady toczyło się postępowanie cywilne przeciwko Prezesowi SM „Zakrzewo" Urszuli Orłowskiej-Budo o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych, o których mowa wyżej. Postępowanie to zakończyło się w dwóch instytucjach prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30.10.2008 r. oddalającym pozew i obciążającym kosztami Witolda Ładę.

            Podobnie niekorzystnym orzeczeniem dla Witolda Łady zakończyło się postępowanie w sprawie o nakazanie Spółdzielni przekształcenia praw do lokalu, w której Sąd oddalił wniosek ww. postanowieniem z dnia 30.05.2006 r. w sprawie sygn. akt I Ns 736/05.

            Dodać należy, iż z powództwa SM „Zakrzewo" toczyło się przeciwko Obywatelskiemu Stowarzyszeniu Uwłaszczeniowemu w Elblągu, którego prezesem jest Witold Łada, postępowanie o bezprawne używanie nazwy Spółdzielni w nazwie Koła tegoż Stowarzyszenia. Sąd Okręgowy w Elblągu prawomocnym wyrokiem z dnia 31.05.2005 r. zobowiązał Stowarzyszenie do zaniechania używania nazwy Spółdzielni. Wyrok ten sygn. akt IC 107/05 został utrzymany w mocy pomimo odwołań pozwanego.

            W sytuacji, iż ostatnie postępowanie z opisanych wyżej zakończone zostało ostatecznie, wobec braku wniesienia przez W.Ładę skargi kasacyjnej w sprawie I ACa 854/08 dotyczącej ochrony dóbr osobistych, skierowane zostały wnioski o nadanie poszczególnym orzeczeniom klauzuli wykonalności.

            Innym nadzwyczajnym przejawem aktywności Witolda Łady na osiedlu jest korespondencja ze Spółdzielnią. Od 2002 r. wymieniony złożył w sekretariacie Spółdzielni 51 pism (w 2009 r. już 7) w różnych sprawach, głównie zapytań, a także pouczeń i wniosków o udostępnienie sali na zebrania. Zdecydowana większość tych pism utrzymana jest w konwencji żądań, ze wzmiankami, iż w razie nieotrzymania zadowalających odpowiedzi zmuszony będzie kierować skargi na organy Spółdzielni do właściwych instytucji. Niezależnie od tego W.Łada przedmiotem działalności Spółdzielni angażował różne instytucje centralne, terenowe organy władzy wykonawczej, wybranych posłów RP, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych i inne. Na każde składane pismo otrzymywał ze Spółdzielni odpowiedzi. Celem wyjaśnienia oczekiwań dwukrotnie zapraszany był do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Zarządu Spółdzielni. Wizyty te w konsekwencji nic nowego, co by doprowadziło do wyjaśnienia celu oczekiwań Witolda Łady i definitywnego zakończenia trwających z tego powodu od kilku lat perturbacji w gruncie rzeczy dezorganizujących prace Spółdzielni, jak dotąd nie przyniosły.

           W prowadzonej korespondencji Witold Łada zazwyczaj powołuje się na członków Spółdzielni. Jak duża jest to grupa - nie wiadomo, faktem jest, iż trzon jej stanowi 5 osób podawanych z imienia i nazwiska.

           Przytaczając powyższą informację - ocenę pozostawiamy członkom Spółdzielni.